Taiwan river.jpg

Nanshi River

The Nanshi River in Taiwan.

Photo Credit: 

Shiuan-An Chen